Splošni Pogoji Poslovanja

TURISTIČNE AGENCIJE
ATLAS EXPRESS d.o.o., PORTOROŽ | Obala 55, 6320 Portorož
 1. SPLOŠNA DOLOČILA

 

Splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oziroma prijavnice/voucherja, ki jo skleneta Atlas Express d.o.o., Portorož oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

 

V primeru, da je v posameznem programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oziroma določilo, navedeno v programu.

 

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma preko interneta naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani Atlas Express d.o.o., Portorož oziroma na katerikoli drugi spletni strani, kjer Atlas Express d.o.o., Portorož kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

 

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Atlas Express d.o.o., Portorož in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila.

 

 

 1. CENE

 

Cene so določene s programom potovanja in veljajo od dneva objave programa.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož si pridržuje pravico do spremembe cene programa najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja. V kolikor se cena zviša za več kot 10%, lahko potnik odstopi od pogodbe, ne da bi moral povrniti škodo, Atlas Express d.o.o., Portorož pa potniku povrne vplačani znesek.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Atlas Express d.o.o., Portorož ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem oziroma v tujini.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili

 

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

 

 

III. STORITVE, VŠTETE V CENI

 

Če ni v programu drugače določeno, so v končni ceni vštete prevozne (cestna prevozna sredstva, pomorska prevozna sredstva), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, turistično vodenje (v kolikor ni jasno opredeljeno da ni vključeno) kot tudi organizacija potovanja, prijavnina in osnovno nezgodno zavarovanje.

 

Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega programa na osebo, za nastanitev v dvoposteljni sobi.

 

V primeru enodnevnega izleta cena velja na osebo za aranžma po vnaprej določenem programu v ustreznem prevoznem sredstvu glede na število prijavljenih.

 

Cene transferjev so navedene za transfer oz prevoz v eno smer. V kolikor želi potnik povratni transfer, se šteje dvakrat enosmerni transfer.

 

 

 1. POSEBNE STORITVE

 

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni programa (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so zanje v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu določeno drugače.

 

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, kjer jih tudi doplača.

 

Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega programa na prijavnem mestu, če ni na programu določeno drugače.

 

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji programa ali predstavniku Atlas Express d.o.o., Portorož v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

 

 

 1. PRIJAVA

 

Potnik se za turistične aranžmaje, ki jih organizira Atlas Express d.o.o., Portorož, prijavi v poslovalnici Atlas Express d.o.o., Portorož ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi skleneta Atlas Express d.o.o., Portorož in potnik pogodbo, ki velja tudi kot potrdilo o potovanju in vsebuje točne podatke o določenem programu, ali pa se sklicuje na program, kjer so ti podatki navedeni. Potnik je dolžan ob prijavi navesti vse podatke in predložiti dokumente in listine, ki jih zahteva program ter plačati prijavnino in stroške prijave.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške in stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmajev v višini 10,00 € na prijavnico/voucher ali 20% končne vrednosti pri potovanjih pripravljenih po naročilu (incentive, m.i.c.e…), kar je objavljeno na vidnem mestu v poslovalnicah Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja. (IX. točka Splošnih pogojev).

 

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

Potnik ob prijavi podpiše, da je seznanjen s Splošnimi pogoji in jih v celoti sprejema, tako postanejo navedbe Splošnih pogojev pravna obveznost tako za potnika kot za Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

Prijava je lahko tudi pisna. Kadar se potnik prijavlja na program pisno, velja njegova prijava za potrjeno, ko vrne Atlas Express d.o.o., Portorož podpisano pogodbo in potrdilo o plačani prijavnini in stroških rezervacije, v roku, določenem na programu.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož mora najpozneje ob sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja potniku izdati potrdilo o potovanju ali z njim skleniti pisno pogodbo, ki vsebuje vse obvezne sestavine potrdila o potovanju, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov.

 

 

 1. PLAČILO

 

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo pri blagajni Atlas Express d.o.o., Portorož oziroma na transakcijski račun Atlas Express d.o.o., Portorož ali pri pooblaščeni agenciji.

 

Potnik ob prijavi plača prijavnino in stroške rezervacije oziroma znesek za do tega trenutka opravljene storitve. Stroški rezervacije znašajo 30% cene aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. Preostali del plača potnik najmanj 20 dni pred začetkom potovanja, oziroma kot je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela cene aranžmaja potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma in Atlas Express d.o.o., Portorož ravna po določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa.

 

V kolikor potnik potrdi potovanje v krajšem obdobju, manj kot 20 dni od izvedbe, ostaja možnost plačila ali v poslovalnici Atlas Express d.o.o., Portorož ali na licu mesta predstavniku agencije Atlas Express d.o.o., pred odhodom, v kolikor se stranki tako pisno dogovorijo.

 

Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

 

Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (prijavnica/voucher/potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje.

 

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA, …) turističnega aranžmaja ali druge storitve Atlas Express d.o.o., Portorož, v primeru vračila plačila, Atlas Express d.o.o., Portorož v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen.

 

 

VII. ODSTOPNINA

 

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali pri njegovi ožji družini, odpovedati program, lahko plača odstopnino. Odstopnina znaša 30% cene programa in jo je potrebno plačati ob prijavi. Tako zavarovalnica potniku v primeru neudeležbe potovanja vrne vplačani znesek v naslednjih primerih:

 • uradni poziv,
 • nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki potniku onemogoča potovanje,
 • nezgoda, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja ožjih svojcev (zakonec, starši, otroci), ki potniku onemogočajo potovanje.

 

Odstopnina se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega dokazila najkasneje v roku treh dni od dneva, ko je nastopil vzrok za odpoved programa.

 

V primeru, da je potnik pred začetkom programa plačal odstopnino, nato pa pred odhodom potovanje odpovedal, dobi povrnjen vplačani znesek Atlas Express d.o.o., Portorož, ima v tem primeru le pravico do povrnitve administrativnih stroškov, potniku pa se vrednost vplačane odstopnine ne vrne.

 

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oziroma da odstopnina ni mogoča.

 

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine.

 

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži ustrezen dokument, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži Atlas Express d.o.o., Portorož povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v določilih Splošnih pogojev o potnikovi odpovedi programa. 

 

Če je potnik odstopil od pogodbe zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti in bi bile ob sklenitvi pogodbe utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi takrat že obstajale, ter če je potnik preskrbel ustrezno zamenjavo ali je zamenjavo našel Atlas Express d.o.o., Portorož, ima Atlas Express d.o.o., Portorož pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov.

 

 

VIII. ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE

 

Atlas Express d.o.o., Portorož si pridržuje pravico, da v skladu z veljavno zakonodajo odpove potovanje ali spremeni program potovanja. Atlas Express d.o.o., Portorož si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 3 (tri) dni pred predvidenim odhodom, če se zanj ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

 

Če v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanja z avtobusom najmanj 30 potnikov,
 • za potovanja na rednih letalskih progah v Evropi najmanj 20 potnikov,
 • za potovanja na medcelinskih letalskih progah najmanj 15 potnikov,
 • za potovanja s posebnimi letali, vlaki in ladjami ali hidrokrilnimi najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

 

V primerih ko Atlas Express d.o.o., Portorož izrecno pisno jamči odhod oziroma ”garantira odhod” ne more odpovedati potovanja.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Atlas Express d.o.o., Portorož pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi izrednih okoliščin (npr. nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organizirano potovanje, naravne nesreče,…), ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti. O spremembi programa bo Atlas Express d.o.o., Portorož potnika obvestil takoj, ko bodo nastopile izredne okoliščine in navedel razloge za spremembo. Stroške, nastale s spremembo programa, Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi kakršnekoli višje sile med programom. V tem primeru lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.

 

V primeru, da Atlas Express d.o.o., Portorož odpove program, ima potnik pravico do povračila vplačane cene aranžmaja, nima pa pravice do povračila stroškov vizumov, potrebnih za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili zahtevani s programom.

 

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Atlas Express d.o.o., Portorož potnike nemudoma obvesti.

 

V primeru, da zaradi izrednih okoliščin, ki jih Atlas Express d.o.o., Portorož ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, stanje v kraju samem ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Atlas Express d.o.o., Portorož namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne prevzema odgovornosti za škodo, ki jo gost povzroči v hotelu ali na prevoznem sredstvu. Pravtako ne prevzema odgovornosti za izgubljeno prtljago med izvedbo izleta in po končanem aranžmaju.

 

 

 

 1. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA PROGRAMA

 

Potnik ima pravico, da pisno odpove potovanje v poslovalnici, v kateri se je prijavil. V tem primeru ima Atlas Express d.o.o., Portorož pravico do povračila stroškov odpovedi potovanja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved, in sicer:

 • do 30 dni pred odhodom 20% cene,
 • 29-15 dni pred odhodom 30 % cene,
 • 14-8 dni pred odhodom 50 % cene,
 • 7-1 dni pred odhodom 90 % cene,
 • na dan odhoda in po odhodu 100% cene.

 

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Atlas Express d.o.o., Portorož ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

 

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Atlas Express d.o.o., Portorož narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji.

 

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

 

Ob ustni odpovedi programa mora potnik podpisati pisno izjavo o odpovedi programa. V primeru, da te izjave ne podpiše, se šteje, kot da programa ni odpovedal.

 

Med programom lahko potnik prekine program samo na lastno željo in s pisno izjavo o prekinitvi.

 

V primeru, da potnik na lastno željo med programom pisno odstopi od nadaljnjega programa, ni upravičen do povračila stroškov, razen če je odstopil zaradi okoliščin, ki se jim ni mogel izogniti ali jih odvrniti.

 

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z Atlas Express d.o.o., Portorož, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe me potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

 

 

 1. PRODAJA OZIROMA POSREDOVANJE ARANŽMAJEV

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne odgovarja za storitve na programih, kjer ne nastopa kot organizator, ampak zgolj kot posrednik pri sklenitvi pogodbe o organiziranju potovanja. V takih primerih odgovarja zgolj za informiranje oziroma posredovanje; od organizatorja prejete informacije predaja potniku.

 

Vsi programi, kjer nastopa Atlas Express d.o.o., Portorož kot posrednik, so posebej označeni, Atlas Express d.o.o., Portorož je kot posrednik naveden na prijavnici/voucherju.

 

Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja.

 

Šteje se, da Atlas Express d.o.o., Portorož prodaja tovrstne programe v tujem imenu in za tuj račun.

 

Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem programa.

 

 

 1. TELEFONSKA PRODAJA PROGRAMOV

 

V primeru telefonske prodaje se pogodba šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Atlas Express d.o.o., Portorož. V primeru dogovora o plačilu s položnico je potnik dolžan plačati naročeno storitev v dogovorjenem roku. V primeru, da potnik ne plača v tem roku se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

 

V primeru telefonskega naročila oziroma prodaje programa, če posamezni program to dopušča, se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je telefonsko naročil program.

 

 

XII. PRODAJA PROGRAMOV PREKO INTERNETA

 

V primeru naročila oziroma prodaje programa preko interneta veljajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične programe in posebni pogoji oziroma ponudba, objavljeni na internetni strani Atlas Express d.o.o., Portorož – www.kopertours.eu.

 

V primeru, da si določila teh Splošnih pogojev in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na internetni strani Atlas Express d.o.o., Portorož nasprotujejo, veljajo določila posebnih pogojev oziroma ponudbe.

 

Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev tisti trenutek, ko je naročil program Atlas Express d.o.o., Portorož prek interneta.

 

Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo naročene storitve v dogovorjenem roku. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da storitev nikoli ni bila naročena.

 

Za prodajo aranžmajev na spletni strani www.kopertours.eu se upoštevajo naslednji popusti:

–           5% popusta v primeru plačila aranžmaja preko TRR

–           20% popust v primeru zgodnje rezervacije, nad 90 dnevi pred odhodom ob takojšnem plačilu aranžmaja

–           10% popust v primeru, da se na izlet prijavi skupina 8 oseb

–           15% popust v primeru, da se na izlet prijavi skupina 65 oseb

–           10% popust v primeru, da stranka rezervira dva ali več izletov, eden od teh se mora odvijati v Sloveniji

 

 

 

XIII. INFORMACIJE

 

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Atlas Express d.o.o., Portorož bolj kot navedbe v programu.

 

V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno napisan program, pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga.

 

Cene, fotografije in reklamni material na internetu so informativne narave, zato Atlas Express d.o.o., Portorož ne jamči za popolnost in točnost podatkov ter njihov izgled.

 

Objavljene internetne strani hotelov služijo za dodatno informacijo. Na same objavljene informacije na hotelskih straneh Atlas Express d.o.o., Portorož nima vpliva in zanje ne odgovarja.

 

 

XIV. OBVESTILO PRED ODHODOM

 

Za vse programe, ki vključujejo letalski prevoz, potnik najkasneje 7 dni pred odhodom prejme obvestilo, ki vsebuje dodatne informacije in podrobnosti, vezane na program.

 

Če obvestila v tem roku ne prejme, se mora obvezno oglasiti na prodajnem mestu, kjer se je prijavil, osebno ali po telefonu, sicer Atlas Express d.o.o., Portorož domneval, da je obvestilo prejel.

 

Stroške, ki nastanejo zaradi nepopolnih ali nepravilnih naslovov na prijavnici/voucherju, zaradi katerih obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, nosijo potniki.

 

 

 1. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

 

Vsak potnik ima pravico do reklamacije oziroma pritožbe zaradi neustrezne storitve.

 

Potnik mora v najkrajšem možnem času izvajalcu storitev, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oziroma prodajalca, če obstaja, pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti vsako napako, ki jo med izvajanjem programa opazi na kraju samem.

 

Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik zaradi nepopolno ali nekakovostno opravljenih storitev uveljavlja sorazmerno znižanje cene po končanem programu. Potnik je dolžan pisno vložiti reklamacijo v roku dveh mesecev po končanem programu. V primeru, da potnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, Atlas Express d.o.o., Portorož le-te vsebinsko ne obravnava.

 

Brez pisne reklamacije Atlas Express d.o.o., Portorož ne obravnava zahtevkov za znižanje cen in odškodninskih ter drugih zahtevkov.

 

Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Atlas Express d.o.o., Portorož reklamacije ne bo obravnaval.

 

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

 

Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož je dolžna pisno izdati odgovor k navedeni reklamaciji v 8 dneh po njenem prejemu.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne bo obravnavala reklamacijskih zahtevkov, katerih vsebina bi bila lahko rešena na kraju samem. Še posebej to velja za letovanja in s tem povezane pomanjkljivosti (čistoča sobe, pomanjkljivosti v opremi, lega sobe ipd.). V tem primeru se šteje, da je gost omenjene pomanjkljivosti sprejel in jih ni grajal.

 

XVI. UPORABA PODATKOV

 

Atlas Express d.o.o., Portorož vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 

Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Atlas Express d.o.o., Portorož

 

V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program.

 

 

XVII. POTNI DOKUMENTI

 

Potnik, ki se prijavi na program, po katerem potuje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.

 

V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam in Atlas Express d.o.o., Portorož za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev programa potnika iz tega naslova ne odgovarja.

 

Potnik mora ob prijavi oziroma do roka, ki je naveden v programu, predložiti potrebne podatke in dokumente za vizum države, v katero potuje. V primeru, da potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Atlas Express d.o.o., Portorož tako, kot da je potnik program odpovedal. V primeru, da potniku ureja vizum Atlas Express d.o.o., Portorož, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizuma Atlas Express d.o.o., Portorož potniku ne vrača. Posredovanje Atlas Express d.o.o., Portorož pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni programa, ampak se plača posebej.

 

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih programa, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev programa, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem programa zgolj potnik sam.

 

 

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

 

Če potnik med programom izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje programa in/ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove, glede urejanja formalnosti pa se na nasvete lahko obrne na vodjo programa ali predstavnika Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do sorazmernega povračila vplačanega aranžmaja.

 

 

XIX. ZDRAVSTVENI PREDPISI

 

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potrebno cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument.

 

Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo.

 

V primeru, da so v programu navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev programa, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil.

 

 

 1. PRTLJAGA

 

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel.

 

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika.

 

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago izključno letalska družba, in sicer na osnovi predpisov, ki so veljavni v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

 

V primeru izgube ali poškodbe prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je bila prevoznik in izpolnjenega izroči predstavniku letalske družbe, en primerek pa zadrži zase. Na podlagi obrazca letalska družba povrne potniku odškodnino na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem prometu.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

 

 

XXI. POTOVANJE Z OTROKI

 

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, ki so označeni v posameznem programu, mora biti naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za vstop v države, kamor potuje.

 

V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma prijavnici/voucherju, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega programa.

 

 

XXII. KATEGORIZACIJA NASTANITVENIH OBJEKTOV

 

Kategorizacije nastanitvenih objektov navedene v programih Atlas Express d.o.o., Portorož so označene z številom zvezdic oziroma kategorijo objektov.

 

Objekti so v posamezne kategorije razvrščeni po predpisih države (veljavni v času izdaje programov), v kateri se nahajajo, torej niso kategorizirani s strani Atlas Express d.o.o., Portorož, zato Atlas Express d.o.o., Portorož zanje ne odgovarja, razen v primeru, ko je posebej označeno, da gre za oceno Atlas Express d.o.o., Portorož.

 

Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi.

 

 

XXIII. NASTANITEV V SOBAH / APARTMAJIH

 

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe/apartmaja s posebnimi značilnostmi (pogled na morsko stran, balkon, oprema, lega-orientacija, določeno nadstropje,…), bo nastanjen v eni od sob/apartmajev, ki so uradno registrirane za nastanitev gostov v določenem objektu.

Razdelitev sob je v pristojnosti ponudnika storitev oziroma hotelirja; Atlas Express d.o.o., Portorož nima pri tem nobenega vpliva, vaše želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

 

V primeru zamude prevoznika ali prihoda v hotel pozno ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah gosti niso upravičeni do vračila ene nočitve, saj se število nočitev ne spremeni. Za nočitev šteje čas od približno 12. ure do približno 12. ure naslednjega dne. Enako velja za zgodnje odhode iz hotela.

 

Sobe so načeloma vseljive po 12. uri na dan prihoda, zapustiti jih je potrebno zadnji dan do 10. ure. Hotelski hišni red je potrebno spoštovati ne glede na uro prihoda oziroma odhoda letala ali ladje.

 

Dodatna ležišča so v večini hotelov pomožne postelje z železnim ogrodjem, v apartmajih pa raztegljivi kavč.

 

Zaradi podnebnih razmer se mrčesu ni moč popolnoma izogniti niti v hotelskih objektih. Priporočamo uporabo insekticidov in električnih vtikačev proti komarjem.

 

Plaže so v večini turističnih krajev javne in jih posamezni hotelirji le upravljajo (ležalniki, senčniki, bari). Čiščenje plaž je naloga lokalne uprave, čeprav si navadno za čistočo plaže prizadevajo tudi hotelirji. 

 

V primeru, da temelji plačani program na namestitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka programa, zadnji dan pa je potrebno apartma izprazniti oziroma zapustiti do 10.00 ure, razen če je v programu drugače navedeno.

 

 

XXIV. POSAMEZNA NASTANITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

 

V primeru posamezne prijave za nastanitev v dvoposteljni sobi, lahko potnik prepusti Atlas Express d.o.o., Portorož), da se le-ta potrudi najti potnika na istem programu, s katerim bo delil sobo oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo.

 

Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo za primer, da Atlas Express d.o.o., Portorož takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne uspe najti.

 

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu programa.

 

 

XXV. ZIMOVANJE

 

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Atlas Express d.o.o., Portorož ravna v primeru potnikove odpovedi potovanja zaradi pomanjkanja snega v skladu s Splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja.

 

 

XXVI. PONUDBE “V ZADNJEM HIPU” ALI “LAST MINUTE”

 

Vsa ponudba v zadnjem hipu oziroma “last minute” programi so glede imena hotela nastanitve zgolj informativni.

 

Ime hotela boste izvedeli pri predstavniku Atlas Express d.o.o., Portorož v kraju nastanitve, razen če je v programu drugače določeno.

 

 

XXVII. PONUDBE “VSE VKLJUČENO” ALI “ALL INCLUSIVE”

 

Določeni objekti nudijo ponudbo “vse vključeno” ali “all inclusive”, kjer cene vključujejo praktično vso ponudbo npr. hrano, večino pijač, športne aktivnosti, animacijo itd.

 

Ponudba »all inclusive« oziroma »vse vključeno« se razlikuje tako od destinacije do destinacije, kot tudi od hotela do hotela. Za večino hotelov nižje kategorije (3 ali 4 zvezdice), ki nudijo tovrstno ponudbo velja, da izrazu »all inclusive« bolj ustreza naziv polni penzion, saj povečini zajema zajtrk, kosilo in večerjo s pijačo ob obrokih, ki je načeloma zgolj točena. Ponudba »all inclusive« je vezana na hotelski hišni red prihoda v hotel in odhoda iz hotela, načeloma od 12. do 12. ure, ne glede na čas odhoda na letališče.

 

 

XXVIII. MEDCELINSKI PROGRAMI

 

Prijave potnikov za medcelinske programe sprejema Atlas Express d.o.o., Portorož in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem programu to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka.

 

Ob prijavi plača potnik prijavnino in stroške rezervacije v višini 80% vrednosti programa, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom programa.

 

V primeru potnikove prijave na program znotraj 60-dnevnega roka pred pričetkom potovanja Atlas Express d.o.o., Portorož ne jamči razpisanih pogojev programa, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

 

Atlas Express d.o.o., Portorož ne odgovarja za spremembe prihodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevozniki spremenijo, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

 

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Atlas Express d.o.o., Portorož ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

 

 

XXIX. KONČNA DOLOČILA

 

V vseh cenah iz ponudbe Atlas Express d.o.o., Portorož je že vključen daven na dodano vrednost

 

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Piranu.

 

Ti Splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave Splošnih pogojev.

 

 

Portorož; 12/12/2014

 

Janez Maček,

Direktor

 

 

 

PRILOGA:

 

 

CENIK STORITEV

 

 

Rezervacijski stroški za turistični aranžma (standardni rezervacijski stroški)

10,00 €

Potovanja pripravljena po naročilu

20% končne cene aranžmaja

Odstopnina

30% končne cene aranžmaja